Оперативни програми

Фирма „ТК ФУУТ“ ЕООД получи финансиране по Схема за набиране на заявления за подкрепа BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“ – процедура BG16RFOP002-2.094 “Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки чрез прилагане на схема за подпомагане от Национална агенция за приходите (НАП)” от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.
Проектът бе одобрен съгласно Заповед № З-ЦУ-395/5.03.2021г. на изпълнителния директор на НАП. Срокът за изпълнение на проекта е до 05.06.2021г. Общата стойност на полученото финансиране е 4 953.28лв.,
от които 4210.29лв. европейско и 742.99лв. национално съфинансиране.
Целта на проекта е осигуряване на оборотен капитал за едно дружество, което бе силно засегнато от временните противоепидемични мерки. Благодарение на подкрепата ще се подпомогне процеса на постигне положителен ефект и преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Фирма „ТК ФУУТ“ ЕООД получи финансиране по процедура BG16RFOP002-2.097 „Предоставяне на допълнителна информация във връзка с продължаване на подпомагането по процедура BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.
Проектът бе одобрен съгласно Заповед № З-ЦУ-1512/22.04.2021г. на изпълнителния директор на НАП. Срокът за изпълнение на проекта е до 22.07.2021г. Общата стойност на полученото финансиране е 9067.66лв.,
от които 7707.51лв. европейско и 1360.15лв. национално съфинансиране.
Целта на проекта е осигуряване на оборотен капитал за едно дружество, което бе силно засегнато от временните противоепидемични мерки. Благодарение на подкрепата ще се подпомогне процеса на постигне положителен ефект и преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Фирма „ТК ФУУТ“ ЕООД получи финансиране по Схема за набиране на заявления за подкрепа BG16RFOP002-2.101 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Схемата е обявена в изпълнение на процедура чрез директно предоставяне BG16RFOP002-2.094 “Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки чрез прилагане на схема за подпомагане от Национална агенция за приходите (НАП)”

Заявлението за подкрепа (проектът) бе одобрен съгласно  Заповед № З-ЦУ-2497/14.07.2021г. на изпълнителния директор на НАП. Началната дата за реализация  е 14.07.2021г. Срокът за изпълнение е три месеца т.е. до 14.10.2021г.

Общата стойност на заявлението за подкрепа е 3 760.92лв.,
от които 3 196.78лв. европейско и 564.14лв. национално съфинансиране

Целта на проекта е осигуряване на оборотни средства за едно дружество, което бе силно засегнато от временните противоепидемични мерки. Благодарение на финансирането ще се подпомогне процеса преодоляване на негативните последствия от пандемията COVID-19.