Общи условия

Общи условия за ползвне на услугите предоствяни през сайта delivery.tkfood.net

 

Добре дошли в уебсайта delivery.tkfood.net!

Благодарим  Ви,че използвате нашите услуги!

Настоящите общи условия,съдържат условията, при който ТК ФУУТ ЕООД, вписано в ТР с ЕИК 203440971, със седалище и адрес на управление област Кюстендил, село Слокощица, улица „Осоговска“ 10, наричано по-долу

(“Доставчик“) предоставя съдаржание и услуги на клиенти, регистрирани потребител/и, чрез платформа за онлайн поръчки, разплащания и доставка на ястия, храни и напитки(„Продукт/и“)от интерактивно меню в уебсайт с адрес delivery.tkfood.net

I.Приложимост и приемане на настоящите условия.

1.С достъпа, разглеждането, регистрацията, използването по какъвто и да е начин услугите на уебсайта, Потребителят потвърждава, че е запознат с ОУ и приема безусловно да е обвързан с тези условия, включително с Политиката за личните данни и други писмени условия и регламенти на доставчика, публикувани в уебсайта
2. ОУ се прилагат еднакво за регистрирани и за нерегистрирани потребители на уебсайта delivery.tkfood.net и представляват правно споразумение, което има обвързваща задължителна сила между Потребителя и Доставчика, като взаимоотношенията между тях се регулират изключително от тези условия, от Политиката за лични данни и други условия, правила и инструкции, създадени и публикувани от Доставчика в уебсайта, които представляват неразделна част от ОУ. Използването на уебсайта се подчинява и на всички императивни разпоредби на действащото законодателство.
3. ОУ не разглеждат, нито регламентират каквито и да е въпроси, произтичащи от или свързани с предоставянето на връзки към други сайтове, реклами и софтуер на трети лица, доколкото тези услуги не се извършват от Доставчика.
4. Доставчикът си запазва правото по всяко време да внася промени в ОУ. Потребителите ще бъдат уведомявани за промените чрез съобщение, поместено на видно място в уебсайта или чрез лично съобщение, изпратено на посочения при регистрация потребителски електронен адрес. С приемането на тези ОУ, Потребителят се съгласява да се информира за бъдещи промени и при продължаване на използването на уебсайта и услугите след влизането в сила на нова версия на ОУ ще се счита, че е изразил съгласието си с последната публикувана версия на тези ОУ.
II. Характеристики на услугите
5. Целта на този уебсайт е да осигури лесна и удобна услуга на потребителите с предоставянето на възможност за поръчка на продукти от ресторанти и други обекти в избран район, които предлагат храна, напитки и други продукти чрез доставка до дома или чрез услуга „Вземи сам” за получаване на място в избрания от потребителя ресторант/обект. Интерактивните менюта в уебсайта позволяват на потребителите да избират продукти и да ги поръчват чрез бутон за поръчка.
6. Доставчикът предоставя, а потребителите използват услугите, такива „каквито са обявени”, съгласно условията и параметрите, посочени в уебсайта. Услугите и ресурсите на уебсайта се използват по желание на потребителите и контрагентите, на техен риск и отговорност. Потребителят носи отговорност за избора на всяка стока или услуга и за съответствието им с очакванията и изискванията му към тях. delivery.tkfood.net  не участва нито се намесва по какъвто и да е начин в производството на продуктите, произведени в ресторантите/обектите, представени в уебсайта. Ресторантите/обектите са длъжни да се съобразяват с приложимите разпоредби, правила, регламенти и стандарти, отнасящи се до приготвянето на продуктите, тяхното качество и безопасност.
7. Описанието за начина на поръчка, плащане и вид доставка на избраните продукти през платформата на Доставчика е посочено в разделът“Общи условия“. Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са дадени с кратко описание и чрез визуално представяне на продуктите със снимки в уебсайта.
III. Цени
8. Всички цени на стоките и услугите, посочени в уебсайта са в български лева, с включен в тях ДДС. Цените на стоките и услугите са валидни до датата, посочена в уебсайта или до последващата им промяна. Доставчикът и ресторантите/обектите, представени в уебсайта си запазват правото на промени в обявените цени, без задължение за предварително уведомяване на потребителите за тези промени. Цените, посочени за всеки отделен продукт, включват цената на доставката им когато доставката е на стойност над 10лева за град Кюстендил и над 20лева за околните села. В крайната цена на продуктите е включена цената на кутия .

ІV. Общи разпоредби за поръчка и доставка
9. Всяка поръчка на продукт през уебсайта е свързана със задължение на Потребителя за плащане. Потребителят използва бутона „Купи“ за всеки избран продукт от интерактивното меню в уебсайта, след което използва бутона за поръчка „Поръчка“. За окончателно потвърждаване на поръчката, Потребителят използва бутона „Поръчка”. Всяка завършена поръчка на Потребителя през платформата на Доставчика представлява валидно сключен между страните онлайн договор за покупко-продажба на продукт/и.
10. В случай, че дадена поръчка не може да бъде изпълнена, по независещи от Доставчика причини, Потребителят се уведомява устно чрез обаждане от оператор или писмено с мейл, като на Потребителя се предоставя възможност да избере дали да откаже поръчката и да получи обратно заплатената сума, при вече осъществено плащане, или да промени поръчката си с друга стока на същата или по-висока цена. В случай, че избере продукт с по-висока цена, потребителят доплаща разликата в сумата. При избор на стока с по-ниска цена, разликата не подлежи на възстановяване.

При поръчка под 20 лева за следните населени места (Граница, Берсин,Търновлаг, Багренци, Жабокрът, Жиленци, Копиловци, Пиперков Чифлик ,Нов Чифлик, Ябълково), Доставчикът

добавя остатъчна стойност до достигане на сумата от 20 лева. Тоест поръчката за Клиента става автоматично минимум 20 лева.

При поръчка под 30 лева за следните населени места (Коняво,Соволяно,Невестино) , Доставчикът добавя остатъчна стойност до достигане на сумата от 30 лева. Тоест поръчката за Клиента става автоматично минимум 30 лева.

V.Права и задължения на страните
11. Потребителите на услугите на уебсайт delivery.tkfood.net НE се ползват от правото на отказ и връщане на закупен продукт, доколкото в съответствие с чл. 57, т.4 от ЗЗП, това право НЕ се прилага за договорите за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност.
12. Потребителят има право:
13. Да използва законосъобразно уебсайта и всички услуги за целите и в пределите на настоящите ОУ.
14. Да създаде свой потребителски профил, съгласно изискванията на настоящите ОУ. Потребителят може лесно и по всяко време да осъществява достъп и да актуализира личните си данни чрез инструментите за редакция на профила си освен в случаите, когато генерираното от него съдържание и профила му са деактивирани. Актуализираната от Потребителя информация ще бъде обновена незабавно.
15. Да прекрати по всяко време, по свое усмотрение и желание, използването на услугите и уебсайта и да иска заличаване/изтриване/ на своя потребителски профил с изрично писмено искане към Доставчика на адрес: sales@tkfood.net
16. Да избере свободно продуктите и количеството им, начина на получаването им и начина на плащане измежду посочените в уебсайта видове плащания.
17. Да заяви специфични изисквания отнасящи се за всяка поръчка чрез бутон “OУ
18. Да получи съответен отчетен документ за плащането на завършената поръчка, съгласно Закона за счетоводството.
19. Потребителят има право на рекламации, касаещи качеството на продуктите, предлагани в уебсайта от съответните ресторанти/обекти. Правото на рекламация се упражнява чрез писмено оплакване, отправено чрез формата за рекламации в уебсайта. След разглеждане на оплакването служител от фирмата на Доставчика се свързва с Потребителя за отговор в срок до 24 часа от заявената реакламация.
20. Потребителят има право да върне доставена поръчка само в случаите, когато получи различни от поръчаните от него продукти като вид, брой или при несъответствие, изразяващо се в съществено отклонение на продукта от характеристиките, дадени в описанието в интерактивното меню в уебсайта. Във всички случаи, Потребителят е длъжен да прегледа доставените продукти в момента на получаването им и при несъответствие има право или да получи нови продукти, съотвестващи с поръчаните, а при невъзможност за подмяна – да получи обратно заплатената сума или да не заплати доставената поръчка.
21. Потребителят се задължава:
22. Да използва предлаганите в уебсайта услуги и ресурси законосъобразно, съгласно предназначението му и в съответствие с настоящите ОУ.
23. Да предоставя точна и вярна информация за себе си при регистрация в това число актуален верен адрес за доставка, телефон за контакт и данни за издаване на счетоводен документ, съгласно изискванията на Закона за счетоводството, да не се представя за друго лице, да не създава потребителски профили чрез автоматизирани средства или по друг начин да не се опитва да заблуди другите за своята самоличност при осъществяване на комуникации през уебсайта, да не извършва фиктивни поръчки.
24. Да осъществява достъп до услугите и ресурсите на уебсайта чрез технологиите и средствата, предоставени от уебсайта, реализирани чрез обичайната му функционалност и да не използва, копира и разпространява, в цялост или части от публикувано на уебсайта съдържание за каквито и да цели, извън изрично посочените в ОУ.
25. При получаване на поръчката да провери съдържанието й за съответствие със заявката за поръчка, за ненарушена опаковка и вид.
26. Забранено е извършването на което и да е от следните действия от страна на Потребителя:
27. Използването на каквито и да е автоматизирани или неавтоматизирани процеси за събиране, съхранение, архивиране или извличане на информация за други потребители на услугите и на уебсайта или по какъвто и да е начин да се извлича систематично информация от базите данни на уебсайта.
28. Скриването, блокирането, изтриването, премахването или по какъвто и да е начин затрудняването на видимостта и достъпа до всякакви съобщения, банери, реклама, потребителско и друго съдържание и информация, публикувани в уебсайта.
29. Заобикалянето, премахването, манипулирането на каквито и да е елементи от защитата и въведените мерки и технически средства за защита на услугите и на уебсайта от неоторизиран достъп, от хакерски и други деструктивни, злонамерени атаки и разрушителни действия, включително но не само всякакви действия, които имат за цел или резултат блокирането на достъпа до услугите и/или до уебсайта, зареждане и разпространение на незаконно съдържание, унищожаването в цялост или частично функционалността на услугите и на уебсайта, кражба и загуба на данни от услугите и ресурсите на уебсайта.
30. Възпрепятстването на достъпа или ограничаването на други потребители, по какъвто и да начин до услугите в уебсайта или която и да е част от съдържанието му.
31. Излагането или изпращането от или към този сайт на каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение с действащите закони.
32. Доставчикът има право:
33. По всяко време, по свое усмотрение да прави изменения в услугите и в уебсайта във връзка с поддържането, развитието и/или подобряване качеството на предоставяните услуги него, както и да разширява обхвата на услугите, без писмено уведомление до потребителите и без да носи отговорност за това.
34. Да блокира достъпа на потребител до услугите и до уебсайта в цялост или до отделни части от тях при нарушаване от страна на потребителя на ОУ, Политиката за лични данни и други условия и регламенти, които са неразделна част от ОУ, при извършване, опит или реална опасност да бъдат извършени от потребителя или от лица, използващи неговия акаунт, незаконни действия, или действия, с които се застрашава сигурността и функционирането на услугите и/или на уебсайта или са засегнати законни интереси на други потребители, на Доставчика или негови партньори, контрагенти и други свързани лица или в случай на нужда да се запази друг значим обществен интерес.

35.Всички права, които не са изрично предоставени в тези ОУ, са запазени и принадлежат на Доставчика.
36. С оглед повишаване качеството на услугите, при извършване на профилактика, при отстраняване на повреди, актуализиране на информацията и други свързани с това дейности, Доставчикът има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на услугите.
37. Доставчикът се задължава:
38. Да поддържа актуална информация относно търговските обекти, представени в уебсайта, тяхното работно време, предлаганите продукти и цени.
39. Да обработи своевременно и коректно заявката с цел осигуряване предоставянето на място или доставка на закупени през уеб портала продукти на посочения от Потребителя адрес като не носи отговорност в случай, че посочените данни за доставка са неверни, непълни или неточни.
40. В случай, че поръчката не може да бъде изпълнена, липсва артикул, има разлика в цените и при други затруднения за осъществяването на поръчката, да се свърже незабавно с Потребителя на посочените в профила телефони или чрез писмено съобщение, изпратено на посочения в потребителски профил мейл адрес.
VII. Отговорност
41. Доставчикът не носи отговорност за:
42. Качеството, надеждността, точността и извършването на свързаните услуги, осъществявани от други лица и организации във връзка с функционирането на интернет, социални мрежи, хостинг и други услуги, при смущения в трафика, дължащи се на причини за които носи отговорност интернет доставчика или фирмите, предоставящи онлайн и други услуги, достъпни през този уебсайт;
43. Качеството на услугите при използване на неизправни технически средства, устройства и/или неправилно конфигуриран софтуер от страна на Потребителя или за за каквито и да е преки, косвени, специфични, инцидентни или възникнали впоследствие щети, свързани с използването на софтуерни програми, инсталирани на компютъра на потребителя, включително за щети, за чието възможно възникване Потребителят не е бил уведомен;
44. Претърпени или бъдещи щети, които са причинени от неточна, недостоверна или заблуждаваща, подвеждаща информация и/или данни, информационни материали, публикации и друго съдържание, публикувано от рекламодатели или от други информационни източници в уебсайта.
45. Доставчикът на услуги не упражнява контрол и не носи отговорност за качеството на услугите на своите настоящи и бъдещи контрагенти /заведения/, на трети лица и страни във връзка с разплащанията и доставката на закупени през уебсайта стоки. Доставчикът се ангажира единствено с разглеждането на рекламации с цел установяване отговорността на контрагенти или доставчици на стоки.
46. Доставчикът не гарантира удовлетворение на Потребителя от избраната услуга или стока, закупена през уеб портала, както и за информацията и за каквито и да е други услуги и съдържание, които се съдържат във всички външни източници към които препращат услугите и/или уебсайта посредством хипервръзки.
47. Доставчикът не носи отговорност за неточности в описанието на стоките, които не се отнасят до основните им характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация, както и за неверни данни относно стоките, посочени от Контрагентите.
48. Доставчикът не носи отговорност за забавяне или невъзможност за изпълнение на задълженията си при възникването на обстоятелства, които са извън неговия разумен контрол, след като е положил усилия и дължимата грижа на добрия търговец.
49. Доставчикът не носи отговорност за продукти и/или услуги на ресторантите, обектите, представени в уебсайта, които не се предлагат или не са актуални към момента на поръчката.
50. В случай, че Потребителят има съмнение относно качеството на услугите на уеб портала или на уебсайта по отношение на неговото съдържание, Потребителят не трябва да използва услугите или която и да е част от уебсайта. Във всички останали случаи, ако въпреки тези съмнения или резерви, потребителят продължи да използва услугите или уебсайта, отговорността за това решение е изцяло на Потребителя. Доставчикът не носи отговорност за претърпени вреди от продуктите на ресторантите/обектите, представени в уебсайта. Ресторантът/обектът, предоставил продукт/и, от които са настъпили вреди за потребителите носи отговорност и е ответник по такива искове от потребители на уебсайта.
51. Доставчикът си запазва правото да търси, с всички позволени законни средства, защита и компенсация за извършени или за предполагаеми нарушения на ОУ и Политиката за лични данни и други условия и правила, които са публикувани в уебсайта и са неразделна част от настоящите ОУ.

VIII.Интелектуална собственост

52. Уебсайтът съдържа авторски материали и текстове, изображения, надписи, графични лога, графики, лога на търговски марки, бази данни и софтуер, които са собственост или са лицензирани от Доставчика и са защитени от българските, европейските и други приложими закони и конвенции за авторски, сродни и други права върху интелектуална собственост. Възпроизвеждането на услугите, на уебсайта и/или който и да е техен елемент, обект на интелектуална собственост, може да се извършва само и единствено с писменото съгласие на Доставчика и/или на неговите праводатели. Използването на услугите и на уебсайтa не предоставя на потребителите каквито и да е права върху обектите на интелектуална собственост в цялост, нито върху която и да е част от тях. 

53. Доставчикът няма задължение да следи за наличието или отсъствието на авторски и други права на интелектуална собственост върху съдържанието на снимковия и друг графичен материал на контрагентите му, нито в уебсайтове, достъпни чрез хипервръзки и линкове. Цялата отговорност във връзка с правата на интелектуална собственост върху съдържанието, публикувано от контрагенти, рекламодатели и други трети лица, или потребители в уебсайта, или върху съдържанието от външни източници, към които препраща уебсайта, се носи от лицата, публикували или направили видимо и достъпно това съдържание в уебсайта. В тези случаи, Доставчикът си запазва правото да предприеме действия, които са подходящи и уместни за защита на определени свои законни права на интелектуална собственост във връзка със съдържанието, достъпно в уебсайта. 

X. Приложимо право

54. За неуредените от настоящите ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Спорове във връзка с използването на уебсайта и предоставените в него услуги и ресурси, които не могат да се разрешат чрез преговори по взаимно споразумение, ще се отнасят за разглеждане от компетентния български съд.
В сила от 01.11.2015 година.

Благодарим Ви, че се запознахте с Общите условия за използване на уебсайта.